مهربان باش

مهربان باش...

مردم اغلب بی انصاف و بی منطق و خودمحورندُ  ولی

آنان را ببخش...

اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم

می کنندُ ولی مهربان باش...

اگر موفق باشی دوستان دروغین و دشمنان حقیقی

خواهی یافت ولی موفق باش...

اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهندُ

ولی شریف و درستکار باش...

آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یه

شبه ویران کنندُ ولی سازنده باش...

اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت

می کنندُ ولی شادمان باش...

نیکی های درونت را فراموش می کنندُ ولی نیکوکار باش...

بهترینهای خود را به دنیا ببخشُ حتی اگر هیچگاه کافی نباشد...

و در نهایت میبینی هر آنچه هست همواره میان

 "تو و خداوند" استُ نه میان تو و مردم...

 

/ 0 نظر / 49 بازدید