صداقت

صداقت

امروز خدا را سپاسگزارم که از قلبم باخبر است.

دیگران ممکن است نسبت به نیت های خوبم دچار کج فهمی

شوند.گفتار وکردارم را قضاوت کنند،عیب جویی کنند وبه خاطر

آنچه که حقیتش را درک نمی کنند ،سرزنش کنند،اما خدا

از درونم مطلع است ،او می داند که در حال آموختن ،سعی

وتلاشم تا به آنچه که او خواسته است تبدیل شوم.


/ 1 نظر / 36 بازدید
سحر

خیلی خیلی خوشمل بودن عشقم [خواب]